Eesmärk

Tammiste Hooldekodu visioon: „Tammiste Hooldekodu peab kujunema kõige kvaliteetsemat hooldusteenust pakkuvaks asutuseks Pärnus ja Pärnumaal. Tammiste Hooldekodu on tulevikus hinnatud nii klientide kui ka potentsiaalsete klientide seas, samuti oleks tegemist väärtustatud töö- ja praktikakeskkonnaga oma ala praeguste ja tulevaste spetsialistide jaoks ning tugeva lüliga Pärnu linna ja -maakonda katvast sotsiaalala võrgustikust.“

Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal teenusel viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav kvaliteetne ööpäevaringne hooldamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks hooldekodu:

1) osaleb Pärnu linna arengukavas vanurite ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;

2) peab hooldekodu töö arvestust, edastab informatsiooni ja esitab ettenähtud statistilisi aruandeid linnavalitsuse sotsiaalosakonnale, Sotsiaalministeeriumile ning Statistikaametile;

3) osaleb Pärnu linna- ja maakonna sotsiaalhoolekande võrgustikutöös ning laiendab koostööd Pärnumaa sotsiaalhoolekandeasutustega;

4) on praktikabaasina partneriks sotsiaal- ning hooldustööd õppivatele tudengitele;

5) osutab tasulisi lisateenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel.