Kuidas elanikuks saada?

Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 7. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus:
(1) Väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kellel on terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus igapäevaeluks
vajalike tegevuste elluviimisel ning kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes
ei ole enam võimalik ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või
muu abi osutamisega.
(2) Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, osutatakse Pärnu linna
poolt korraldatavat teenust vaba ja sobiva koha olemasolul.

Hooldekodu elanikuks saamiseks tuleb tegutseda järgnevalt:

Alustuseks tuleb võimaluste selgitamiseks pöörduda Pärnu Linnavalitsuse Sotsiaalosakonda (aadress Suur-Sepa 16 80098 PÄRNU) eakate hoolekande peaspetsialist Iris Ruut poole
(tel. 53 000 400; e-post: iris.ruut@parnu.ee). Edaspidine tegevus toimub temapoolsetele juhistele vastavalt.

Siit on võimalik alla laadida hooldusteenuse taotlus  sotsiaalosakonnale esitamiseks.

Vajalikud dokumendid:

  • Pass (välismaalase passi puhul kehtiv elamisluba) või muu isikut tõendav dokument.
  • Pensionitunnistus.
  • Raviarsti väljavõte haigusloost.
  • Kohaliku omavalitsuse poolt suunatutel garantiikiri tasumise kohta.
  • Eraisikust maksja puhul kohapealne leping

NB!  Pärnu linna poolt korraldatava üldhooldusteenuse vabade või sobivate kohtade puudumisel
on isikul õigus taotleda hooldustoetust hoolduskulude osaliseks kompenseerimiseks teises
hoolekandeasutuses vastavalt Pärnu Linnavolikogu kehtestatud korrale ja/või jääda teenuse koha
ootele.