Palju maksab?

Pärnu Linnavalitsuse 18.01.2022 korraldus nr 47
Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 
„Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“

1. Kinnitada Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumus
alates 01.03.2022 järgmiselt:
1.1.  ühekohalises toas 978 eurot kuus;
1.2.  kahe- ja enamakohalises toas 880 eurot kuus;
2. Pärnu Linnavalitsuse 06. oktoobri 2014 korralduse nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ punktid 1.2 ja 1.4 kehtivad kuni 31.12.2021.

Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“:

§ 7. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

(6) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Teenuse saaja omaosalus on kaheksakümmend viis kuni sada protsenti (85% kuni 100%) tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti (100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.
(7) Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus.
(8) Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses. Juhul, kui isiku vallas- või kinnisasjade realiseerimisest saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest

Täpsem info: Pärnu LV Sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist Iris Ruut
telefon: 44 48 134;
e-post: iris.ruut@parnu.ee