Palju maksab?

Pärnu Linnavalitsuse 27.17.2017 korraldus nr 34
Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 
„Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine:

1. Muuta Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korraldust nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt
osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ ja sõnastada
korralduse punkt 1 ümber järgmiselt:

„1. Kinnitada Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse
maksumuseks alates 01.01.2018:
1.1 ühekohalises toas 695 eurot kuus;
1.2 kahe-ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus.“

Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 20 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“:

§ 7. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

(6) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on tasuline teenus. Teenuse saaja omaosalus on
kaheksakümmend viis kuni sada protsenti (85% kuni 100%) tema pensionist ja muudest talle
Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti
(100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema
omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.
(7) Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa
seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja
elukohajärgne kohalik omavalitsus.
(8) Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis
võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses. Juhul, kui isiku
vallas- või kinnisasjade realiseerimisest saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse
hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest

Täpsem info: Pärnu LV Sotsiaalosakonna vanurite hoolekande peaspetsialist Iris Ruut
telefon: 44 48 134;
e-post: iris.ruut@parnu.ee