Palju maksab?

Pärnu Linnavalitsuse 06.10.2014 korraldus nr 460
„Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“:

1. Kinnitada Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks
alates 01.01.2015:
1.1 ühekohalises toas 610 eurot kuus (sh 85% hoolealuse pensionist);
1.2 kahe-ja enamakohalistes tubades 542 eurot kuus (sh 85% hoolealuse pensionist).

3. Hooldusteenuse tasu ja tasuliste lisateenuste tasu arvestamisel tuleb lähtuda Pärnu Linnavolikogu 19. aprilli 2012 määrusega nr 8 kinnitatud “Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord” paragrahvist 12.

Pärnu Linnavolikogu 19.04.2012 määrus nr 8 „Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord“:

§ 11. Teenuse hind
Teenuse hinna ja tasuliste lisateenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

§ 12. Teenuse eest tasumine
(1) Teenuse eest tasumise aluseks on teenuse osutamise leping.
(2) Teenuse saaja omaosalus on kaheksakümmend viis protsenti (85%) tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti (100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.
(3) Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus.
(4) Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses. Juhul kui isiku vallas- või kinnisasjade müügist saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest.

Täpsem info: Pärnu LV Sotsiaalosakonna vanurite hoolekande peaspetsialist Iris Ruut
telefon: 44 48 134;
e-post: iris.ruut@lv.parnu.ee