Palju maksab?

Pärnu Linnavalitsuse 27.17.2017 korraldus nr 34
Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korralduse nr 460 
„Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ muutmine:

1. Muuta Pärnu Linnavalitsuse 6. oktoobri 2014 korraldust nr 460 „Tammiste Hooldekodu poolt
osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumuse kinnitamine“ ja sõnastada
korralduse punkt 1 ümber järgmiselt:

„1. Kinnitada Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse
maksumuseks alates 01.01.2018:
1.1 ühekohalises toas 695 eurot kuus;
1.2 kahe-ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus.“

Pärnu Linnavolikogu 19.04.2012 määrus nr 8 „Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord“:

§ 11. Teenuse hind
Teenuse hinna ja tasuliste lisateenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

§ 12. Teenuse eest tasumine

(1) Teenuse eest tasumise aluseks on teenuse osutamise leping.

(2) Teenuse saaja omaosalus on kaheksakümmend viis kuni sada protsenti (85% kuni 100%) tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning sada protsenti (100%) temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest, muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik. (Pärnu Linnavolikogu määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 01.04.2016)

(3) Kui teenuse saaja omaosalus ei kata teenuse maksumust, tasuvad puuduoleva osa seadusjärgsed ülalpidajad, hoolduskohustusega isikud, nende puudumisel teenuse saaja elukohajärgne kohalik omavalitsus.

(4) Kui teenuse saaja kasutuses või omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis   võimaldavad teenuse eest tasuda, tasub ta hooldusteenuse eest täies ulatuses. Juhul kui isiku  vallas- või kinnisasjade müügist saadud rahalised vahendid on lõppenud, kaetakse hooldusteenuse maksumus osaliselt linnaeelarvelistest vahenditest.

Täpsem info: Pärnu LV Sotsiaalosakonna vanurite hoolekande peaspetsialist Iris Ruut
telefon: 44 48 134;
e-post: iris.ruut@lv.parnu.ee