Ajalugu

Nõukogude korra kehtestamisega Eestis 1940 aastal moodustati vastavalt Eesti NSV konstitutsiooni § 48 ja 69 RSN Täitevkomitee juurde sotsiaalkindlustuse osakonnad, mis allusid nii töörahva saadikute nõukogule kui ka vahetult ENSV Sotsiaalkindlustuse Rahvakomissariaadile (alates 1946 a ENSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium). Pärnu linna TSN Sotsiaalkindlustuse osakonnale allus ka linna invaliididekodu, kuid tema tegevuse kohta 1940 aastal kohapeal andmeid ei ole, samuti puuduvad andmed invaliididekodu tegevuse kohta aastatel 1941-1944.

23.09.1944 määrati Pärnu linna Invaliididekodu juhatajaks Dimitri Vassili p. Samardin. Töötajaid oli asutuses 15.

01.09.1945 asutus likvideeriti ja töötajad vabastati.

Tammistes asuvale invaliididekodule anti üle inventar ja ta jäi linna täitevkomitee finantseerimisele, kuigi kuni 1971 aastani asus Pärnu rajooni territooriumil. 30.07.1981 muudeti ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumi käskkirjaga invaliididekodu nimetus ja kuni käesoleva ajani kannab ta Tammiste Internaatkodu nimetust.*

Tammiste Internaatkodu on üldtüüpi hooldusasutus ja voodikohtade arv on olnud järgmine:

kuni 1955 aastani 75 voodikohta

01.01.1956-01.01.1985 125 voodikohta

01.01.1985 120 voodikohta

Töötajate arv on aastate lõikes olnud 30-40 inimest. 1981 aastast on internaatkodu koosseisus ka patronaažõdede ametikohad, kes teenindavad linnas üksielavaid abistamistvajavaid vanureid.

Invaliididekodul oli kuni 23.04.1959 ka abimajand, mis siis likvideeriti. Osa loomi ja põllumajandusinventari anti üle Sindi Invaliididekodule ja kolhoosile “Ukraina”. Kohapeal jäi alles 2 hobust ja 3 siga ning kuni käesoleva ajani on internaatkodul n.n. väikemajand, kus kasvatatakse piiratud arvul sigu, samuti aiasaadusi, on 2 hobust.

Internaatkodu sai elektri ja veevarustuse 1950 aastal. 1977 aastal valmis juurdeehitusena sööklakorpus maksumusega 84000 rubla.

Tammiste Internaatkodus on töötanud juhatajatena järgmised isikud:

August VIIRA- 24.10.1944-01.01.1945

Madis KÜÜTS kt.- 01.01.1045-20.01.1945

Jaan MATSALU 20.01.1945-29.01.1945

Ennok KUKK 29.01.1945-01.05.1950

Karl MIHKELSON 01.05.1950-16.10.1950

Jaan KUUSK 16.10.1950-12.10.1953

Elsa TUKSAM 12.10.1953-16.03.1955

Vassili LEERIMAA 22.04.1955-01.03.1958

Jakob PALUSÄLG 01.03.1958-15.12.1958

Albert JANIS 19.01.1959-01.10.1974

Maret MERELT 01.10.1974-

Iseseisvat partei- ja komsomoliorganisatsiooni internaatkodus ei ole. Valitsuse autasusid ei ole omistatud internaatkodule ega ka tema personalile. Teenindav personal on põhirahvuselt eestlased.

Tammiste Internaatkodu allub nii ENSV Sotsiaalhooldusministeeriumile kui ka Pärnu linna RSN Täitevkomitee sotsiaalhooldusosakonnale ja on linna RSN täitevkomitee finantseerimisel.

Järgmise viisaastaku plaani projekti on lülitatud uue internaatkodu hoone projekteerimine ja ehituse alustamine viisaastaku lõpul.

 

Koostas:

Tammearu 43727

1985. a.